WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน จัด SUMMER CAMP

<< เรียนภาษาจีน ศิลปะ วัฒนธรรม พร้อมกับทัศนศึกษาเมืองต่างๆ >>

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ มาตราฐานมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ชาวจีน พร้อมรับประกาศนียบัตร
2. ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ พร้อมประสบการณ์ใช้ภาษากับชาวจีนโดยตรง
3. เข้าใจวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา รู้จักประเทศจีนจากประวัติศาสตร์ที่มีมากว่า 5,000 ปี
4. เพื่อเป็นแนวทางเรียนต่อประเทศจีนในอนาคตWLC ขอเสนอรายละเอียดโครงการภาษาจีน ในเมืองต่างๆ ดังนี


1. โครงการภาษาและวัฒนธรรม ณ กรุงปักกิ่ง
ปักกิ่ง ซัมเมอร์ แคมป์ | Beijing Summer Camp

2. โครงการภาษาและวัฒนธรรม 2 ประเทศ จีน-เกาหลี | Beijing & Korea

3. โครงการภาษาจีนระยะสั้น 6 สัปดาห์ | Beijing Short Courseภาพซัมเมอร์ปักกิ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง

ภาพปักกิ่งแคมป์ ประจำปี 2545-2548

ภาพซัมเมอร์ 2549

ภาพซัมเมอร์ ตุลาคม 2549

ภาพซัมเมอร์ มีนาคม-เมษายน 2550

ภาพซัมเมอร์ กรกฎาคม 2550

ภาพปักกิ่ง ตุลาคม 2550

ภาพปักกิ่ง มีนาคม-เมษายน 2551

ภาพโครงการภาษา วัฒนธรรม และประสบการณ์ทางวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพปักกิ่ง มีนาคม-เมษายน 2553

รูปกิจกรรมปีต่อมาสามารถชมได้ที่ศูนย์ WLC


โครงการภาษาและวัฒนธรรม (3 เมือง)
เซี่ยงไฮ้ หังโจว จูเจียเจี่ยว ซัมเมอร์ แคมป์ | Shanghai Summer Camp

ภาพชมวิว ชมเมือง

ภาพซัมเมอร์แคมป์ ปี 2548

ภาพซัมเมอร์แคมป์ ปี 2549

โครงการภาษาและวัฒนธรรม ณ คุนหมิง
คุนหมิง ซัมเมอร์ แคมป์ | Kunming Summer Camp
บันทึกการเดินทาง คุณสิริกาญจน์ ศุภเลิศพร
บันทึกการเดินทาง คุณนฤมล นิลมานนท์

รูปซัมเมอร์คุนหมิง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปี 2546

รูปซัมเมอร์คุนหมิง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

รูปซัมเมอร์คุนหมิง ปี 2005