HOME ABOUT US UINVERSITY SUMMER CONTACT US FAQ LINK

รายชื่อผู้เข้าร่วมสอบ โครงการชิงทุนศึกษาต่อประเทศจีน ภาคมีนาคม 2550
เลขที่ ชื่อ นามสกุล
1 น.ส. ศศิภา ฉั่น
2 น.ส. พรพิมล วันทนากร
3 น.ส. หยาดทิพย์ อัศวเวชมงคล
4 น.ส. ณิชา โชควิญญู
5 น.ส. อรณิศา วิริยธนานนท์
6 น.ส. ปนัดดา ปิยะศิลป์
7 น.ส. ณัฐรดา ถาวร
8 นาย ทรงธรรม ถาวร
9 น.ส. นุชจรีย์ ผลพรพิเชฐ
10 นาย ศุภวุฒิ ภิญโญชวาลพงศ์
11 น.ส. ณิชกุล ศรีสมบรูณ์
12 น.ส. วนิดา ฟุ้งตระกูลทอง
13 น.ส. แสงเดือน พรถาวรทรัพย์
14 นาย ชยานนท์ ลีลาตระกูล
15 น.ส. ธัญลักษณ์ ลีลาตระกูล
16 น.ส. รัชณู ไตรคุณากร
17 น.ส. นภัสวรรณ คงสกุล
18 น.ส. กฤตยา แหลมทองมงคล
19 น.ส. สุเลิศ โรจนพุทธิ
20 น.ส. สุภารัตน์ พูลทรัพย์
21 น.ส. อารยา ติยานนท์
22 น.ส. สุพินดา เสริมทอง
23 น.ส. สิทธิพร ศานติศิลากุล
24 น.ส. ชาธินี ศรีงาม
25 น.ส. กิ่งกรอง ทิมอรุณ
26 น.ส. กนิษฐา เจนเวชประเสริฐ
27 น.ส. รัชนีวรรณ ปานขาว
28 น.ส. ภัทราภรณ์ ธวัชสุภา
29 น.ส. ศีลดา วิวัฒน์วงศ์เกษม
30 น.ส. วรญา ดรงคมาศ
31 น.ส. หนึ่งฤทัย บุญหลี
32 น.ส. สุนันทา สมยาน
33 น.ส. สุภาวดี แดงสะอาด
34 น.ส. ชลิตา ศรีกสิกิจ
35 น.ส. ลลิดา วิษณุวงศ์
36 นาย อานุภาพ ธารทอง
37 นาย ณัฐพงศ์ วีระทวีพร
38 น.ส. มิรา ผาติยาวงศ์
39 น.ส. นิษา เรืองวงศ์วิทยา
40 น.ส. กัญญาภัคฐ์ ทรัพย์ชัยวัน
41 น.ส. กาญจนา แซ่ ลิ้ม
42 น.ส. นลินี ศฤงคารชยธวัช
43 นาย นันทวัฒน์ โฆษา
44 น.ส. เทพธิดา เจนชัยจิตรวนิช
45 น.ส. นพรัตน์ ครูช่วยอวยพร
46 น.ส. หริสา ยงวรรณกร
47 น.ส. ปุณญิสา สัมพันธวงศ์กวี
48 น.ส. สุรัญชนา จริยาโกวิท
49 น.ส. กรรณิการ์ พงศ์ภูวนนท์
50 น.ส. วิจิตรา พนมทิพย์ทศพล
51 น.ส. เสาวลักษณ์ ตั้งตรงพาณิชย์
52 น.ส. พริมรตา จันทรโชติกุล
53 น.ส. กนกวรรณ ตุลย์ฐิตนันท์
54 นาย เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง
55 น.ส. พรรณพนัช ไตรรัตนนุกูล
56 น.ส. จิระวรรณ พะมณี
57 นาย ณรงค์ศักดิ์ บุลาลม
58 น.ส. สุรีรัตน์ ทองแก้ว
59 น.ส. คัทลียา ศุภผล
60 น.ส. ญาณิฐา สัมพันธวงศ์กวี
61 น.ส. กรกช คุณธรรมรักษ์
62 น.ส. ฐาจิรา งามวงศ์ไพบูลย์
63 น.ส. ศลิษา แซ่ เล่า
64 น.ส. พชรพร ธรรมวิญญู
65 นาย วณิชย์ จุติกิติ์เดชา
66 น.ส. เจติยา ผ่องสมัย
67 น.ส. นุชนาฏ วุฒิเจริญวงศ์
68 นาย อภิชาติ ลำภูพินิจพงศ์
69 น.ส. ดารินทร์ นวรจิต
70 น.ส. ดุษฎี จันทร์สุโข
71 น.ส. ชิชญา กิจธนปกรณ์
72 น.ส. พณิตาลักษณ์ มโนขันธ์
73 น.ส. นาถยา วณิตย์ธนาคม
74 น.ส. สุชาดา สมส่งกุล
75 น.ส. สุญาณี ชัยสุวรรณ
76 น.ส. ธัญรัตน์ ลาภธนภัทร
77 น.ส. วิสารัตน์ แก้วกระมล
78 น.ส. จุฑารัตน์ สุวัฒน์สุจริตกุล
79 น.ส. ปุญชรัสมิ์ พิริยธนศักดิ์
80 นาย นิธิพันธ์ วิประวิทย์
81 นาย วีรสันต์ เลิศอริยานันท์
82 น.ส. ภัสสร ปรัศว์เมธีกุล
83 น.ส. เจริญพร ศุภกรวานิชสกุล
84 น.ส. วนิดา สุทธิกมลสกุล
85 น.ส. พิไลวรรณ วรรณบวร
86 น.ส. ธิดาพร ประสิทธิ์พรภักดี
87 น.ส. ธิดารัตน์ ประสิทธิ์พรภักดี
88 น.ส. ปัฐมาภรณ์ ไหมศรี
89 น.ส. ธนพร พงศ์ชนะพิบูลย์
90 น.ส. สุมาลี โพธิรัชต์
91 น.ส. สุธีรา ตันติยวุฒิ
92 น.ส. สุธาทิพย์ ตันติยวุฒิ
93 น.ส. วีรียา ปรัชญกุล
94 น.ส. วิลาสินี แจ่มอุลิตรัตน์
95 น.ส. นภาพร พงษ์เฉลิม
96 น.ส. วงเดือน มั่นถาวร
97 น.ส. มณฑิรา เจิมจุติธรรม
98 น.ส. วรารัตน์ พูลสุข
99 น.ส. บุณฑรี จันทร์กลับ
100 น.ส. พิไลวรรณ รัตนจินดา
101 น.ส. สุนิตา สินหยกแดง
102 น.ส. วิชุดา เวชมงคลกร
103 น.ส. ประทานพร ล่ำเลิศทรัพย์
104 น.ส. นธินี ดวงไทย
105 น.ส. วิลาสินี ชีวาวัฒนชัย
106 น.ส. ปิยนุช ตันติราพันธ์
107 น.ส. ปิตินุช ผิวชัย
108 น.ส. อรอนงค์ จอมพันธุ์
109 น.ส. ศรีจิตรา ด่านพุฒิพงศ์
110 น.ส. ปวิตรา จิตตกิจ
111 น.ส. พิจิตรา ตันติสกุลมงคล
112 นาย ชาติชาย ศรีจันทร์ดี
113 น.ส. สุวรรดา ศรีบรรจง
114 น.ส. ลักษิกา มงคลฤทธา
115 น.ส. สิทธารัตน์ ตีรณศักดิ์
116 น.ส. จุฑารัตน์ พุกสุข
117 นาย อาคม สุวรรณ์
118 น.ส. พรรณจิรา เอ่งฉ้วน
119 น.ส. วรกัญญา ไชยสร
120 น.ส. พิชามญชุ์ ขวัญสิริวิศาล
121 นาย วิชญ์พล สุริยะวงค์
122 น.ส. ณัฐกฤตา เทียมกลิ่น
123 นาย ภาคภูมิ ชลพิไลพงศ์
124 น.ส. ตวงรัก สุทธิธรรมวสี
125 น.ส. แก้ว ฐานะพัฒนะ
126 น.ส. ร่มฉัตร พงษ์ภมร
127 น.ส. เบญจมาศ ไหมแพง
128 น.ส. ธีรภัทร ถิระพรมพี
129 นาย พีรยุทธ พัฒนพงศกร
130 น.ส. พัชรินทร์ ชูวัฒนเกียรติ
131 น.ส. ณิชา จุไรรัตนาภรณ์
132 นาย ชนินทร์ เจียรทัศนประกิต
133 น.ส. ธนีดา หาญทวีวัฒนา
134 น.ส. ณัชชา เลิศเทวศิริ
135 น.ส. ณัฐธนิชชา อนุเผ่า
136 น.ส. สิริกาญจน์ ศุภเลิศพร
137 น.ส. ชุติมา แช่มทะเพรียว
138 นาย พรชัย เพิ่มทรัพย์หิรัญ
139 นาย อัครพล ชมปรีดา
140 น.ส. สุธินี ชุติสุนทรากุล
141 น.ส. ธัญญาศิริ จิระตระกูลมหาศาล
142 น.ส. ปวริศา ตันตระกูล
143 นาย ฐิวากร ธัชหิรัญ
144 น.ส. สิรารัตน์ ธัชหิรัญ
145 น.ส. จุฑาทิพย์ ธัชหิรัญ
146 น.ส. ดาวจรัส พิยะ
147 น.ส. ปิยพร ตั้งสิทธิ์ภักดี
148 น.ส. มัทวัน พิณกุล
149 น.ส. หทัยพร พิมสว่าง
150 น.ส. พร้อมพรรณ ชลถาวรพงศ์
151 น.ส. กิ่งกาญจน์ ศิริพิริยะกุล
152 น.ส. สุนทราภรณ์ ทองนพคุณ
153 น.ส. สุดาวัลย์ ขันธ์สูงเนิน
154 น.ส. คณัญญา พรจิรัฐติกาล
155 น.ส. อรพรรณ ปิยศศิโชค
156 น.ส. ชุลีพร ดุลยคุปต์
157 น.ส. ณิชา พันธ์แก้ว
158 น.ส. จริมจิตต์ เกตุมาโร
159 น.ส. ภูริตา มณียม
160 น.ส. สาวิตรี ณรงค์น้อย

          โดย WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในประเทศจีน เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจภาษาจีน โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาภาษาจีน
ประเภทของทุน เป็นทุนเรียนภาษาจีน 1 ภาคการศึกษาแบบให้เปล่า จำนวน 5 ทุน โดยจัดไว้มหาวิทยาลัยละ 1 ทุน โดยครอบคลุมเฉพาะค่าสมัครเรียน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ และค่าวีซ่า
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
Capital Normal University / เมืองปักกิ่ง 1 ทุน
Beijing Union University / เมืองปักกิ่ง 1 ทุน
Zhejing Gongshang University / เมืองหางโจว 1 ทุน
South China Normal University / เมืองกวางเจา 1 ทุน
Yunnan University of Finance & Economics / เมืองคุนหมิง 1 ทุน
หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
3. ปากกาสีน้ำเงิน และปากกาลบคำผิด

กำหนดวันสอบ

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2006 เวลา 09.00 – 12.00 น.
(กรุณาถึงสนามสอบก่อนอย่างน้อย 30 นาที )

สถานที่จัดสอบ

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ห้อง JAMJUREE BALLROOM
ชั้น M ( ติดกับศูนย์การค้า มาบุญครอง MBK ) >>แผนที่โรงแรม

วันประกาศผล

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2006 ( ตรวจรายชื่อผู้ได้รับทุนจากทางเว็บไซต์ http://www.wlc2china.com/Scholarship_49_3.html )

ลักษณะข้อสอบ

ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทยแบบข้อเขียน โดยเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนด 2 หัวข้อ

เกณฑ์การคัดเลือก

ตัดสินจากผลคะแนนของผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับ
เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

1. ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น
2. ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2007 ภาคมีนาคม
3. ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
4. ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ ถือว่าสละสิทธ์